Minoru Ohara
Seas1 Gakuen Basara: Samurai High School

Gakuen Basara: Samurai High School